جهش اینترنت چیزها

در انقلاب صنعتی چهارم اینترنت چیزها، تکاملی از اتصالات گسترش یافته از اینترنت به وجود می‌آورد که می‌تواند جامعه را در همه ابعاد از اقتصاد گرفته تا سیاست متحول کند