کفی های هوشمند

video
0 336

هرکدام از کفی‌های سولز به‌صورت زیست‌مکانیکی طراحی‌شده تا قدم‌ها را پشتیبانی کرده و پایدار کند. امروز سولز...