نسل جدید ماده با قابلیت سازگاری محیطی

این ماده جدید بر اساس تجربیات قبلی رفتار الکتریکی خود را تغییر می دهد، ویژگی‌ای که شکل اولیه و تاثیرگذاری از حافظه تطبیقی را به این نسل جدید از ماده می‌بخشد. چنین مواد تطبیق پذیری که توانایی تغییر رفتار الکتریکی خودشان را دارند، نقش حیاتی در نسل بعدی حسگرهای پزشکی و محیطی  ایفا خواهند کرد. […]