رادیوتلسکوپ کروی روزنه

video

هزاران نفر در چین باید به منظور ساخت بزرگترین رادیوتلسکوپ جهان از محل خود نقل مکان کنند. رادیوتلسکوپ کروی روزنه که...