در تعقیب آفتاب؛ آینده انرژی خورشیدی

این روزها روی دریاچه‌ای در هلند، جزیره‌ای دایره‌ای و براق شناور است که با ده‌ها صفحه خورشیدی درخشان پوشیده شده است.این جزیره نه یک آرایه خورشیدی معمولی و نه حتی یکی از مزارع خورشیدی شناور جدید است که در دریاچه‌ها، مخازن و مناطق ساحلی در سراسر جهان نصب شده‌اند. دلیل این تفاوت را باید در […]