رایانه‌های کوانتومی وارد می‌شوند

ابرکامپیوترهای امروز با آمدن کامپیتورهای کوانتومی بسیار ضعیف به نظر می‌رسند و نمی‌توانند از پس حل چالش‌های انقلاب صنعتی چهارم بربیایند

جهش اینترنت چیزها

در انقلاب صنعتی چهارم اینترنت چیزها، تکاملی از اتصالات گسترش یافته از اینترنت به وجود می‌آورد که می‌تواند جامعه را در همه ابعاد از اقتصاد گرفته تا سیاست متحول کند