بحران جهانی کمبود منابع

ترجمه از صمد نبوی: از سال 1970 جهان در یک کمبود محیط‌زیستی به سر می‌برد. زمین‌ ما دیگر برای برآوردن نیازهای بشر کافی نیست وبا شیوه کنونی برداشت و مصرف منابع به حداقل 1.7 زمین نیاز داریم. برآورد شده ‌است که امسال «بیش برداشت از زمین» یا Earth overshoot day، روزی که در آن منابع […]