Home نگاه خبرگان حذف توليد کارخانه‌ای و پيامدهای آنپای پرينترهای سه بعدی به بسياری از صنايع و کاربردها باز شده است. هر روز خبری از به کارگيری گونه جديدی از اين مفهوم فناورانه برای کاربردی جديد و بعضاً عجيب به گوش می‌رسد. اما موج به کارگيری اين پرينترها فارغ از کاربردهای مستقيم‌شان، پيامدها و اثرات عميق و شگرفی بر صنايع و جوامع برجای خواهند گذاشت که بايد از هم اکنون به بررسی آنها پرداخت و خود را برای روبه‌رويي با آنها مهيا کرد.
اولین کفش مخصوص دوندگان در جهان با چاپ‌ سه‌بعدی - دکتر کامران باقری - کامران باقری - فردانما - آینده صنعت کفشيکی از اين پيامدها، حذف تدريجی فرآيندهای توليدی کارخانه‌ای و تمام تخصص‌ها و شغل‌های مرتبط با آن است. پيش از اين، بسياری از محصولات در قالب فرآيندهای توليد انبوه در دل کارخانجات صنعتی توليد می‌شدند و پس از گذشتن از کانال‌ها و واسطه‌های مختلف فروش و توزيع دست آخر به دست مصرف‌کننده يا مشتری نهايي می‌رسيدند. اين سنت توليد انبوه در طول دهه‌ها کارايی خود را ثابت کرد و صنعتگران برای اطمينان از کيفيت مطلوب و یکنواخت محصولات، انواع استانداردهای فنی و کيفی را تعريف کردند. دانشگاه‌ها هم انواع دوره‌های تخصصی را برای تعريف و نظارت بر اين استانداردها تعريف کردند. برای نمونه، افزايش سريع و گسترده دوره‌های مهندسی صنايع و مديريت صنعتی تا حد زيادی ريشه در الزامات توليد انبوه داشته است.
اما پرينترهای سه بعدی به تدريج فرآيند توليد کارخانه‌ای را حذف و توليد را به دست مشتری می‌سپارند که آن مشتری هم بر پايه نياز ويژه خود به صورت موردی دست به توليد خواهد زد. در فضای بدون توليد انبوه کارخانه‌ای، هر روز بر اهميت تخصص‌های مربوط به نوآوری و طراحی افزوده می‌شود و از اهميت تخصص‌های مربوط به کنترل و نظارت بر خط توليد کاسته می‌شود. در دنيايی که بيشتر کارها توسط کاربران نهايی با پرينترهای سه بعدی انجام شوند، نوآوران و طراحان فرصت‌های شغلی بسيار زياد و پردرآمدی خواهند داشت در حالی که احتمالاً مشاوران کنترل کيفيت و زمانسنجی و … بايد به فکر تغيير شغل باشند.
شغل و تخصص شما در آن آينده نه چندان دور، در کدام دسته قرار می‌گيرد؟

نظر شما چیست؟